10 maja 2019

OGŁOSZENIE. NABÓR studentów INŻYNIERII ŚRODOWISKA do programu płatnych praktyk zawodowych


 

 

 

Przemyśl, 10 maja 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Nabór studentów do programu płatnych praktyk zawodowych

 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych ogłasza nabór studentów inżynierii środowiska na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. Informacje o projekcie

 

Nabór ma na celu wyłonienie 1 studenta  inżynierii środowiska, który odbędzie sześciomiesięczną praktykę zawodową składającą się z praktyki kursowej (przewidzianej przez program kierunku) oraz dodatkowej praktyki pilotażowej. Praktyka w łącznym wymiarze sześciu miesięcy odbędzie się w terminie do 31 sierpnia 2019 roku. Dokładny termin odbywania praktyki zostanie ustalony pomiędzy studentem, uczelnią oraz zakładem pracy wyłonionym jako miejsce odbywania praktyki.

Student inżynierii środowiska będzie odbywać praktykę w następujących instytucjach:

 

Nazwa firmy/instytucjiAdresMaksymalna liczba miejsc dla praktykantów
 Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą
w Przemyślu
 37-700 Przemyśl,
ul. 29 Listopada 12
 1
Starostwo Powiatowe w Przemyślu37-700 Przemyśl,
Pl. Dominikański 3
1
Urząd Gminy w Fredropolu37-734 Fredropol, Fredropol 151

Krótka informacja o projekcie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.Studenci zakwalifikowani do projektu otrzymają stypendium za nie więcej niż  5 pełnych miesięcy odbytej praktyki, w wysokości 2300,60 PLN miesięcznie, począwszy od 2 miesiąca. Do pobierania stypendium uprawnieni są wyłącznie studenci, którzy w momencie rozpoczęcia 2 miesiąca praktyki mieli zaliczony 1 rok studiów.

 

II. Kryteria wyboru

1. Komisja powołana zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie rekrutacji dokona wyboru studentów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryterium 1: Średnia ocen ze studiów. Waga  w stosunku do oceny końcowej: 70 %

Kryterium 2: Ocena kompetencji zawodowych studenta na podstawie załączonych do wniosku prac oraz rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją. Waga w stosunku do oceny końcowej:  30 %

2. Szczegółowy opis trybu oceniania i kwalifikacji do udziału w Projekcie zostały opisane w Regulaminie rekrutacji który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

III. Warunki uczestnictwa w naborze

 

1.  W naborze mogą uczestniczyć studenci inżynierii środowiska, którzy:

– spełniają warunki opisane § 4, p. 1 Regulaminu rekrutacji, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

– złożą w terminie kompletnie wypełniony i podpisany wniosek o udział w projekcie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia;

– dołączą do wniosku o udział w formie pisemnej opracowany przez siebie (do wyboru):

  • projekt instalacji sanitarnej lub urządzenia stacji uzdatniania wody (rysunek techniczny wraz z obliczeniami)
  • projekt techniczny zawierający elementy projektu drogowego (obejmujący wykonanie pomiarów geodezyjnych, przygotowanie planu sytuacyjno – wysokościowego, wykonanie projektu fragmentu sieci wodociągowej/kanalizacyjnej)

– wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w terminie wyznaczonym przez komisję.

2. Rozmowa kwalifikacyjna będzie miała na celu zdiagnozowanie poziomu kompetencji przydatnych w środowisku pracy, nabytych przez studenta w trakcie dotychczasowych studiów w PANS.

3. Do projektu w pierwszej kolejności będą kwalifikowani studenci trzeciego roku.

 

IV. Termin składania wniosków

 

Wniosek o udział w projekcie należy:

– w formie papierowej dostarczyć do Biura Projektu (Pałac Lubomirskich, parter, pokój 14, ul Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, tel. 16 735 52 06), w terminie do 17 maja 2019 roku do godz 15.00 ;

– w formie elektronicznej przysłać na adres uczelnianego koordynatora programu praktyk: jan.zieba@pansp.pl

 

V. Załączniki

 

Załączniki do pobrania:

  1. Wniosek studenta, (wersja edytowalna wniosku);
  2. Krótki opis projektu;
  3. Regulamin rekrutacji studentów PANS do udziału w „Programie  praktyk zawodowych w PWSZ”;
  4. Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej.