Logo PANS

Praktyki zawodowe

 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE – PRZEWODNIK

KIEDY NALEŻY ZREALIZOWAĆ PRAKTYKĘ

Praktyka powinna zostać zrealizowana przed końcem semestru, w którym została wskazana w programie studiów.

 

JAKI WYMIAR GODZIN PRAKTYKI POWINIEN ZOSTAĆ ZREALIZOWANY

Wymiar godzin praktyki dla poszczególnych semestrów w obrębie cyklu kształcenia określa program studiów. Został on podany także w regulaminie praktyk na kierunku oraz harmonogramie praktyk na rok akademicki dostępnym na stronie uczelni.

 

JAK DOKUMENTOWAĆ PRZEBIEG PRAKTYKI 

Realizacja praktyki wymaga przygotowania i prowadzenia następującej dokumentacji:
– Oświadczenie instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową,
– Umowa pomiędzy Uczelnią a Instytucją przyjmującą o organizację praktyk zawodowych,
– Oświadczenie o braku kolizji pomiędzy praktyką a zajęciami dydaktycznymi,
– Karta praktyki,
– Indywidualny program praktyki zawodowej,
– Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej (dziennik praktyki).

 

JAKIE DZIAŁANIA PODJĄĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI 

1.Lektura regulaminu praktyk.
2. Udział w spotkaniach instruktażowych z kierunkowym opiekunem praktyki.
3. Kontakt z wybraną instytucją w celu ustalenia szczegółów praktyki i wypełnienia Oświadczenia instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową/Skierowania na praktykę.
4. Przygotowanie i podpisanie Oświadczenia o braku kolizji pomiędzy praktyką a zajęciami dydaktycznymi.
5. Zaopatrzenie się w ubezpieczenie NNW i inne wymagane na kierunku (informacja w regulaminie praktyk na kierunku) lub przez instytucję przyjmującą.
6. Kontakt z kierunkowym opiekunem praktyki w celu uzyskania potwierdzenia zgodności wybranego miejsca praktyki z kierunkiem studiów i kierunkami uczenia się (podpis kierunkowego opiekuna praktyki na Oświadczeniu instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową).
7. Przekazanie kopii Oświadczenia instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową oraz ubezpieczenia do Działu Organizacji Kształcenie, w którym zostaną przygotowane kolejne dokumenty: Umowa pomiędzy Uczelnią a Instytucją przyjmującą o organizację praktyk zawodowych i Karta praktyki – ponieważ przygotowanie tych dokumentów zajmie kilka dni, kopie Oświadczenia i ubezpieczenia należy złożyć w DOK (Biuro Obsługi Praktyk, Pałac Lubomirskich, s. 33) co najmniej tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.
8. Przygotowanie Indywidualnego programu praktyki zawodowej i przedłożenie go do akceptacji opiekunom praktyki.
9. Odebranie Umowy i Karty praktyki z DOK.
10. Stawienie się w miejscu realizacji praktyki zgodnie z wyznaczonym terminem.

 

JAKIE DZIAŁANIA PODJĄĆ PO ZAKOŃCZENIU PRAKTYKI

Przekazać komplet uzupełnionych dokumentów kierunkowemu opiekunowi praktyki we wskazanym przez niego terminie (przed zakończeniem semestru, na który przypada zgodnie z programem studiów praktyka).

 

SKĄD MOŻNA POBRAĆ DRUKI

Druki służące do dokumentowania praktyki można pobrać ze strony internetowej uczelni:

https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/dokumenty-do-pobrania/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/architektura-wnetrz/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/filologia-angielska/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/historia/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/projektowanie-graficzne-i-st/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/projektowanie-graficzne-ii-st/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/bezpieczenstwo-transgraniczne/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/stosunki-miedzynarodowe/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/stosunki-transgraniczne-ii-st/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/bezpieczenstwo-i-produkcja-zywnosci/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/inzynieria-produkcji-kosmetykow-i-suplementow/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/inzynieria-transportu-i-logistyki/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/mechatronika/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/informatyka-w-biznesie/
https://praktyki.pansp.pl/praktyki-zawodowe/inteligentne-technologi/

DO KOGO ZWRÓCIĆ SIĘ Z PYTANIAMI W SPRAWIE PRAKTYKI

– Kierunkowy opiekun praktyk
– Pracownik Działu Organizacji Kształcenia – Biura Obsługi Praktyk (kontakt: https://praktyki.pansp.pl/kontakt/)