21 grudnia 2018

Nabór uzupełniający uczelnianych opiekunów praktyki


Bez__tytu__u.jpg

Przemyśl, 21 grudnia 2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o naborze uczelnianych opiekunów praktyki w ramach „Programu praktyk zawodowych w PWSZ”

(umowa o dofinansowanie nr: MNiSW/2018/135/DIR/PWSZ5)

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ogłasza nabór uczelnianych opiekunów praktyki w ramach realizowanego przez Uczelnię projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-P002/15).

Niniejsze ogłoszenie skierowane jest do wykładowców PANS zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na kierunkach biorących udział w programie.

Podpisana z MNiSW umowa o dofinansowanie zakłada uczestnictwo w programie płatnych praktyk studentów następujących kierunków (w nawiasach podana została planowana liczba praktykantów z poszczególnych kierunków):

 1. Architektura wnętrz (13);
 2. Projektowanie graficzne (15);
 3. Filologia polska (7);
 4. Filologia angielska (7);
 5. Lingwistyka stosowana (1);
 6. Historia (7);
 7. Socjologia (12);
 8. Politologia (1);
 9. Stosunki międzynarodowe (30);
 10. Bezpieczeństwo i produkcja żywności (10);
 11. Inżynieria transportu i logistyki (12);
 12. Inżynieria środowiska (1);
 13. Mechatronika (2).

Studenci będą odbywali 3-miesięczną praktykę pilotażową w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

 

Wypełnione i podpisane deklaracje wyrażające gotowość podjęcia obowiązków opiekuna praktyki należy zgłaszać w terminie do 4 stycznia 2019 r. w Biurze Projektu w pokoju 14 w Pałacu Lubomirskich.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wykładowcy, nazwę kierunku studiów oraz podpis zgłaszającego. Formularz zgłoszeniowy, krótki opis projektu oraz regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyki pilotażowej stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Krótki opis projektu

3. Regulamin rekrutacji